reglement

 Algemeen Reglement PSV Kampen

Artikel 1 Algemene bepalingen

Artikel 2 Aanmelding en toelating tot de vereniging en lidmaatschap

Artikel 3 Clubwerking

Artikel 4 Algemene verplichtingen van leden

Artikel 4a Algemene verplichtingen van de leden t.a.v. veiligheid

Artikel 5 Bestuur

Artikel 6. Verkiezingen en benoemingen

Artikel 7 Lessen 

Artikel 8 Huurponyleden

Artikel 9 Regels voor aspirant-leden van Ponyclub Toi Toi 

Artikel 10 Regels voor de instructie

Artikel 11 Wedstrijdruiters

Artikel 12 Verplichte werkzaamheden

Artikel 13 Calamiteiten

Artikel 14 Gedragsregels

Artikel 15 Klachtenprocedure

Artikel 1. Algemene bepalingen

 1. De vereniging draagt de naam “Paardensportvereniging Kampen” en is gevestigd in de gemeente Kampen. De vereniging kent diverse afdelingen, te weten:  Landelijke Rijvereniging Kampen, Pony Club Toi-Toi, Menvereniging Kampen en de afdeling Recreatief Paardrijden.
 2. De vereniging stelt zich ten doel de belangen van de paardensport en van de bij de vereniging aangesloten leden ten aanzien van deze sport te bevorderen.
 3. De vereniging heeft geen clubtenue. Dit wil zeggen dat ieder lid zelf mag beslissen in welk tenue het uitkomt op wedstrijden voor de vereniging. Hierbij dienen de richtlijnen van de KNHS te worden opgevolgd. Tijdens een verenigingskampioenschap is het de bedoeling dat de ruiters in hetzelfde tenue aan de start verschijnen. 
 4. Een veiligheidscap tijdens het rijden is te allen tijde verplicht. Deze moet voorzien zijn van een CE-markering en het EN-1384 teken.
 5. Wanneer men deelneemt aan lessen of (onderlinge) wedstrijden en de pony of paard gestald staat aan het Hippisch Centrum in Kampen, dient de pony of het paard te zijn voorzien van een chip met bijbehorend paspoort. Dit in het kader van de Wet Identificatie en Registratie.
 6. Tevens dient de pony correct tegen influenza ingeënt te zijn (basisenting en daarna een jaarlijkse enting). Dit moet aangetoond kunnen worden door middel van een schriftelijke aantekening door de dierenarts in het paspoort van uw dier. Er kan niet deelgenomen worden aan de lessen en/of wedstrijden wanneer uw paard of pony niet correct geënt is. Dit geldt ook voor het gebruik maken van een stal van het Hippisch Centrum.
 7. Men dient zich te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid voor het geval dat het lid persoonlijk of door hem/haar schade aan derden wordt toegebracht. Het bestuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot schade toegebracht aan eigendommen van deelnemers, toeschouwers, dan wel voor schades voortvloeiende uit ongevallen van welke aard dan ook, hetgeen van kracht is bij alle activiteiten van de vereniging.
 8. Men heeft geen exclusief gebruiksrecht van de accommodatie, dit houdt in dat men andere leden niet kan verbieden medegebruik te maken van de accommodatie.
 9. Het binnen de manege springen van hindernissen geschiedt alleen na overleg met de dan rijdende medegebruikers en men ruimt alle gebruikte hindernissen direct na gebruik netjes op.
 10. De door de vereniging zelf georganiseerde wedstrijden zullen steeds zoveel mogelijk worden gehouden in overeenstemming met de reglementen van de KNHS. Het bestuur behoudt zich het recht voor diverse rubrieken in handicap te laten verrijden en de prijzen hierbij aan te passen. Te allen tijde zal ernaar worden gestreefd deze wedstrijden op een sportieve wijze te laten verlopen en alle deelnemers gelijke kansen te bieden.
 11. Ingeval één of meer bepalingen van dit Algemeen Reglement niet duidelijk blijken te zijn, alsmede in gevallen waarin dit reglement niet is voorzien, beslist het bestuur.
 12. Indien in het algemeen reglement bepalingen staan opgenomen die in strijdt zijn met de bepalingen in de statuten, dan gelden de bepalingen die in de statuten zijn opgenomen boven dit algemeen Reglement.
 13. Aan het gebruik van de accommodatie van de Stichting Hippisch Centrum te Kampen zijn tevens regels opgelegd door deze stichting. Deze regels dienen te worden nageleefd door de leden. Met name de regels die betrekking hebben op het veiligheidscertificaat dienen strikt te worden nageleefd.
 14. De verschillende afdelingen kunnen tijden toegewezen krijgen waarop de leden van die afdeling het exclusieve gebruiksrecht op de bak hebben. Leden van die afdeling mogen niet op andere dan de toegewezen tijden gebruik maken van de accommodatie. 
 15. Belangrijke informatie (een les die verzet wordt, activiteiten etc.) wordt via de nieuwsbrief per e-mail of via het informatiebord verstrekt. Zie hiervoor ook de website van de Ponyclub; www.pctoitoi.info en de website van de Landelijke Rijvereniging: www.lrkampen.nl. Voor het ontvangen van de nieuwsbrief dient u bij de ledenadministratie een e-mailadres op te geven. Het bestuur stelt zich op het standpunt dat elk lid op deze wijze voldoende geïnformeerd is over voor de leden belangrijke verenigingsinformatie (informatieverstrekking). De leden van de vereniging dienen er zelf voor te zorgen dat zij goed geïnformeerd zijn (informatievergaring).

 

Artikel 2. Aanmelding en toelating tot de vereniging en lidmaatschap

 

 1. De vereniging kent de volgende categorieën van leden:
  1. Recreatieleden (hieronder vallen de aspirant- en huurpony leden van de afdeling PC ToiToi en de ruiters van de afdeling Landelijke Rijvereniging Kampen die geen wedstrijden rijden).
  2. PC ToiToi leden (hieronder vallen de leden die een eigen pony hebben en niet alleen startkaartlid zijn).
  3. Landelijke Rijvereniging Kampen leden (hieronder vallen de leden die een eigen paard hebben en niet alleen startkaartlid zijn).
  4. Startkaartleden (deze leden kunnen óf lid van de PC ToiToi óf lid van de LRK zijn).
  5. Menvereniging (hieronder vallen de leden die met hun pony’s of paarden aangespannen bezig zijn met de paardensport).
  6. Ereleden
 2. Wanneer men lid wil worden van de vereniging dient men zich door middel van het invullen en ondertekenen van het aanmeldingsformulier aan te melden bij de ledenadministratie. Dit formulier dient door een ouder of wettelijke vertegenwoordiger te worden ondertekend indien het lid nog niet meerderjarig is (18 jaar). Desbetreffende ouder/verzorger is verantwoordelijk voor het minderjarige lid. Het aanmeldingsformulier kan op de website worden gevonden. 
 3. Lid zijn van de afdeling PC ToiToi kan men vanaf de dag dat het kind 8 jaar is tot en met het jaar waarin het lid 18 wordt, het lid mag dat jaar uitrijden. Het lid gaat per 1 januari van het jaar na het jaar waarin het 18 is geworden automatisch over van de afdeling PC ToiToi naar de afdeling LRK,tenzij het lid opzegt. 
 4. De afdeling LRK kent leden van 18 jaar of ouder. Indien een lid van onder de 18 jaar op een paard rijdt, wordt het lid ingedeeld bij de afdeling LRK. Ook indien het lid op wedstrijden wil uitkomen op een paard wordt het (startkaart-) lid van de afdeling LRK. 
 5. Degene die de lessen indeelt neemt contact op met het nieuwe lid en deelt mee wanneer het lid kan beginnen met de lessen en in welke les het lid wordt ingedeeld.
 6. Het bestuur beslist over de toelating van leden. Indien het bestuur besluit een lidniet tot de vereniging toe te laten, dan kan op verzoek van de betrokkene(n) de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating tot het lidmaatschap besluiten.
 7. Leden ontvangen bij aanvang van hun lidmaatschap een exemplaar van het Algemeen Reglement en hebben inzage in de statuten. Het Algemeen Reglement en de statuten dienen door het nieuwe lid gelezen te worden en men dient voor akkoord te tekenen op het aanmeldingsformulier.
 8. De leden van de vereniging betalen maandelijks contributie via automatische incasso. Tegelijk met aanvang van het lidmaatschap dient voor de automatische incasso schriftelijk toestemming te worden verleend.
 1. Opzegging van het lidmaatschap kan alleen geschieden door schriftelijke kennisgeving of per e-mail bij de ledenadministratie van de vereniging. Het lidmaatschap kan alleen eindigen aan het eind van de betreffende maand. Het lidmaatschap wordt echter aangegaan voor de minimale duur van een half  jaar. Na het eerste halfjaar heeft men 1 maand opzegtermijn. De maand waarin wordt opgezegd telt niet mee. Wanneer men door omstandigheden het lidmaatschap moet beëindigen kan het bestuur beslissen tot een kortere opzegtermijn in het eerste halfjaar.
 2. Alleen schriftelijke opzeggingen worden geaccepteerd. Bij niet tijdige afmelding blijft de contributie verschuldigd aan de vereniging.
 3. Indien leden het lidmaatschap aan de KNHS willen opzeggen, dient dit vóór 1 oktober te geschieden. Niet tijdig afmelden betekent automatisch dat het federatielidmaatschap voor het volgende jaar doorgaat en dat het lid dit ook verplicht is te betalen. Het KNHS lidmaatschap kan afgemeld worden bij het persoon die de startkaarten aanvraagt of via een afmeldingsformulier op het prikbord.
 4. Het stemrecht van leden tot 18 jaar kan ter vergadering alleen door een ouder of wettelijk vertegenwoordiger worden uitgeoefend.
 5. Leden en aspirant leden hebben recht op een door de Algemene Leden Vergadering vast te stellen aantal uren les per week. Leden met een eigen pony of paard mogen verder vrij gebruik maken van de accommodatie van het Hippisch Centrum.

 

Artikel 3. Clubwerking

 1. Nadat men lid is geworden van de vereniging verbindt men zich ertoe om bij te dragen tot de positieve werking van de vereniging, dat wil zeggen:
 • zorgen voor een aangename en vriendelijke sfeer onderling  (groepsgeest);
 • behulpzaam en zorgzaam zijn voor de andere ruiters en paarden/pony’s;
 • helpen bij wedstrijden of andere activiteiten die op de manege worden gehouden of activiteiten die door de vereniging worden georganiseerd. zie ook artikel 11.
 • elkaar onderling met respect behandelen. 
 • de belangrijkste gedragsregel in het kader van de vereniging is dat het binnen de vereniging uiten van meningen en standpunten in openheid gebeurt, waarbij stemmingmakerij wordt nagelaten. Het verenigingsbelang staat voorop
 1. Materiaal dat door de vereniging ter beschikking wordt gesteld, blijft eigendom van de vereniging. Dit materiaal dient met zorg behandeld te worden.

 

Artikel 4. Algemene verplichtingen van de leden

 

 1. Van alle leden wordt verwacht dat zij zich volgens de algemeen geldende gedrags- en fatsoensregels gedragen. 
 2. Tevens dienen de regels voor het welzijn van de (manege)pony en paarden nageleefd te worden.
 3. Alle leden worden geacht aan door het bestuur georganiseerde acties teneinde geld in de verenigingskas te verkrijgen mee te werken.
 4. Alle leden verplichten zich ter gelegenheid van een wedstrijd zowel vóór, tijdens, als na de wedstrijd behoorlijk te gedragen en zo nodig bij te dragen aan en mede te helpen bij het handhaven van de orde.
 5. Leden dienen zich te houden aan de gedragscode, zoals vastgesteld door de algemene ledenvergadering van de KNHS.
 1. De leden van de vereniging of hun plaatsvervangers dienen een jaarlijks door de ledenvergadering vast te stellen minimum aantal uren bij te dragen aan onbetaalde werkzaamheden ten behoeve van de vereniging. De actieve beoefening van de sport (het uitkomen op wedstrijden namens de vereniging) maakt geen deel uit van deze werkzaamheden.
 2. De in artikel 11 genoemde werkzaamheden worden door het bestuur en/of uit hoofde van het bestuur door commissies (bar, hippische evenementen, onderhoud, etc.) gecoördineerd.
 3. In de stallen en tijdens het paardrijden mag niet gerookt worden.
 4. Men dient tijdens de lessen ervoor te zorgen, dat diverse attributen zoals halsters, dekens, borstels, etc. netjes opgeborgen zijn, zodat zo weinig mogelijk zoek raakt. Het is niet toegestaan ongevraagd iets van iemand te lenen. Wordt vastgesteld, dat men iets wederrechterlijk heeft weggenomen, kan het bestuur een schorsing van één tot drie maanden opleggen. In geval van diefstal kan men voorgoed van de vereniging worden verwijderd. Voor het zoekraken van welk voorwerp dan ook is het bestuur niet aansprakelijk.

 

Artikel 4A. Algemene verplichtingen van de leden t.a.v. veiligheid

 

Met betrekking tot de veiligheid tijdens alle lessen en het vrij rijden gelden de volgende regels:

 1. Het dragen van een goed passende en goedgekeurde cap is te allen tijde verplicht;
 2. het dragen van rijlaarzen wordt sterk aanbevolen. Tevens zijn stevige schoenen met een klein hakje en weinig geprofileerde zool, al dan niet in combinatie met chaps toegestaan (tijdens een val moet de voet gemakkelijk uit de stijgbeugel kunnen). Bij het rijden dienen de schoenen/laarzen ruim in de stijgbeugel te zitten. Gympen of schoenen met sterk geprofileerde zolen zijn niet toegestaan;
 3. bij het rijden dienen grote, uitstekende sieraden en te losse kleding te zijn af- c.q. uitgedaan;
 4. het voornemen om in of uit de rijbaan te gaan, moet luid worden aangekondigd. Daarbij hinder je de rijdende ruiters/amazones niet
 5. de combinatie die op de linkerhand rijdt, heeft bij het elkaar passeren voorrang op de hoefslag (dus rechts houden);
 6. de combinatie die een snellere gang heeft en/of zijgangen rijdt, heeft altijd voorrang.
 7. houdt steeds voldoende afstand tot de combinatie voor je, als je dichter dan ca. 5 meter nadert, wend je af en zoek je weer een vrije plaats op (tenzij door de instructie anders aangegeven);
 8. houdt rekening met onervaren ruiters/amazones en pony’s en paarden, ook bij het gebruik van de zweep;
 9. niet halthouden op de hoefslag;
 10. stappen dient op de binnenhoefslag te geschieden indien er meerdere combinaties in de bak aan het rijden zijn;
 11. het springen over een hindernis dient te worden aangekondigd als er ook andere ruiters in de rijbaan rijden;
 12. op de poetsplek dient een pony of paard te worden vastgezet aan het daarvoor bestemde railing
 13. wanneer een pony of paard heeft gemest in de rijbak of op de poetsplek dient dit zo spoedig mogelijk te worden opgeruimd en te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde kruiwagen.
 14. In verband met de veiligheid is het niet toegestaan pony’s of paarden in de stalgang vast te binden. Voor het opzadelen dient men gebruik te maken van de poetsplek.

 

Artikel 5. Het bestuur:

 

 1. Het bestuur bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 meerderjarige personen en is belast met het besturen van de vereniging.
 2. Op het bestuur is artikel 8 van de Statuten van toepassing.
 3. De functies worden door de bestuursleden onderling verdeeld, behalve die van voorzitter, die wordt in functie benoemd.
 4. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste twee bestuursleden dit wensen.
 5. De voorzitter bepaalt tijd en plaats van de bestuursvergaderingen. De voorzitter is belast met de algemene leiding en wordt bij afwezigheid vervangen door de door het bestuur aangewezen vice-voorzitter, die zolang de waarneming duurt in alle rechten en verplichtingen van de voorzitter treedt
 6. In een vergadering van het bestuur kunnen geen rechtsgeldige besluiten worden genomen indien niet ten minste de helft van het aantal in functie zijnde leden van het bestuur aanwezig is. Het onderwerp wordt alsdan geagendeerd voor de volgende vergadering, waarin wel een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden.
 7. Over onderwerpen die niet zijn geagendeerd kan geen besluit worden genomen, tenzij een meerderheid van ten minste twee derden van het aantal leden van het bestuur anders beslist.
 8. Ieder lid van het bestuur heeft één stem.
 9. Het bestuur kan verschillende commissies instellen. Afhankelijk van de taak en doelstelling van de commissie wordt het aantal commissie leden vastgesteld door het bestuur. Op de commissies is verder van toepassing wat in de statuten (artikel 11) beschreven staat. 

 

Artikel 6. Verkiezingen en benoemingen

 

 1. Alle verkiezingen en benoemingen voor een functie in de vereniging geschieden door kandidaatstelling en zo nodig stemming en herstemming. Indien meer dan één vacature dient te worden vervuld, geschiedt de kandidaatstelling voor iedere vacature afzonderlijk.
 2. Alle kandidaten voor de in lid 1 bedoelde functies dienen lid van de vereniging te zijn.
 3. Iedere kandidaatstelling dient schriftelijk te geschieden en moet vergezeld gaan van een verklaring van de kandidaat, dat hij een eventuele verkiezing of benoeming zal aanvaarden.
 4. Indien de statuten en/of reglementen een benoeming via een voordracht voorschrijven wordt, nadat een kandidaat zich voor zijn benoeming heeft teruggetrokken, de kandidaatsteling en benoeming aangehouden totdat een nieuwe voordracht is opgesteld.
 5. Bij tussentijdse verkiezingen en benoemingen stelt het bestuur binnen zes weken na het ontstaan van de vacature(s) de datum voor het indienen van kandidaten vast.
 6. Stemmen over personen geschiedt schriftelijk en anoniem.

Artikel 7. Lessen 

 1. De leden hebben het recht aan de lessen van de vereniging deel te nemen.
 2. Een daartoe door het bestuur aangewezen persoon deelt in overleg met de instructie de ruiters/amazones van de afdeling PC Toi Toi in lesgroepen in.
 3. Bij de afdeling LRK worden de lessen in overleg met de instructie ingedeeld, er worden bloktijden vastgesteld door het bestuur.
 4. Het bestuur en de instructie hebben het recht om een ruiter/amazone uit de les te weren. De instructie heeft de plicht dit te melden bij het bestuur. Het bestuur heeft hierin het laatste woord.
 5. Tijdens de lessen die door de vereniging worden aangeboden is de instructie verantwoordelijk voor de veiligheid. Aanwijzingen van de instructie dienen direct te worden opgevolgd. Indien men het niet eens is met de aanwijzingen, dan dienen deze toch opgevolgd te worden. Later kan er bij het bestuur een klacht worden ingediend. Zie artikel 15.
 6. Men dient op tijd aanwezig te zijn voor de lessen. Zonder geldige reden mag men niet na aanvang van de les hieraan deelnemen. Men dient voor de les op te zadelen.
 7. Niemand verlaat de les zonder toestemming van de instructie.
 8. Het is niet wenselijk zich tijdens de lessen met de instructie te bemoeien. Dit geldt zowel voor de ruiters/amazones als ouders en buitenstaanders. 
 9. Tijdens de lessen dienen ruiters elkaar nooit in gevaar te brengen door roekeloos rijgedrag of abnormale behandeling van de pony.
 10. Indien leden verhinderd zijn een les te volgen, dienen zij dit in ieder geval een dag of, indien mogelijk, langer van tevoren door te geven. Als je onverwacht niet kan komen, ben je verplicht je telefonisch af te melden bij je instructie.
 11. Indien er in een les gesprongen wordt, zijn de ruiters/amazones verplicht de hindernissen en ander materiaal na de les in overleg met de instructie op te ruimen.
 12. De Paardensportvereniging Kampen is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel dat ontstaat door deelname aan de lessen.
 13. Van een ieder wordt verwacht dat men zich, op het terrein van de manege, sportief en met verantwoordelijkheidsgevoel gedraagt jegens anderen, alsmede jegens de pony’s en de paarden, Voor minderjarigen zijn de ouders/verzorgers hiervoor verantwoordelijk.

 

Artikel 8. Huurponyleden afdeling PC ToiToi

 1. Het huurponylid (hierna te noemen huurder) is (mede)verantwoordelijk voor het welzijn van de pony. Dit houdt o.a. in dat de pony niet overmatig belast wordt, niet onnodig bestraft en altijd droog gestapt in het weiland of in de stal wordt gezet. Kortom, de huurder dient zich als een zorgzaam eigenaar te gedragen.
 2. Als er wordt vrij gereden dient het huurder eerst een tijdje te stappen (warming-up van minimaal 10 minuten), voordat de pony mag gaan draven en galopperen. Tijdens het vrij rijden mag er niet gesprongen worden.
 3. Tijdens het vrij rijden is er geen toezicht van de kant van de vereniging. Ouders/verzorgers zijn hiervoor zelf verantwoordelijk.
 4. De pony mag alleen door de huurder bereden worden. Indien de huurder verhinderd is, mag een andere huurder zijn/haar les en of vrij rijden overnemen. Zorg in ieder geval dat de pony voldoende beweging krijgt.
 5. Alle clubpony’s hebben een eigen zadel en hoofdstel. Deze spullen hangen in de zadelkamer. Huurders dienen zuinig op de spullen te zijn en dienen alles weer netjes op te ruimen. Huurders dienen spullen die kwijt zijn of kapot zijn gemaakt te vergoeden.
 6. Huurders dienen zelf voor borstels, hoevenkrabber, halster en halstertouw en dekje te zorgen. Eventueel kan het dekje samen met mede huurpony leden van dezelfde pony aangeschaft worden. Er dient voor zorggedragen worden dat het dekje op tijd gewassen wordt. Het dekje mag niet nat onder het zadel weggehangen worden.
 7. Als er iets te melden is over de pony of het materiaal, doe dit dan zo spoedig mogelijk bij het persoon die namens het bestuur verantwoordelijk is voor de verzorging van de pony’s. 
 8. De stal van de huurpony dient minimaal één keer per week te worden uitgemest. Hiervoor hangt in de zadelkamer een mestschema. Dit geldt ook in de periodes als er geen lessen zijn. De huurponyleden dienen in die periodes in onderling overleg af te spreken wanneer de stal wordt uitgemest. Ouders/verzorgers zijn er verantwoordelijk voor dat het uitmesten daadwerkelijk gebeurt.
 9. De pony’s worden door de aangewezen verzorger van voedsel voorzien, geef dus nooit ongevraagd voedsel aan de pony’s en paarden op de manege.
 10. Controleer altijd of de pony ’s winters een deken op heeft.
 11. Indien een huurpony niet beschikbaar is, bijvoorbeeld door ziekte, dan kan men in principe geen aanspraak maken op een vervangende pony. Alleen indien een vervangende pony voorhanden is, kan men hiervan gebruik maken. Als de huurpony langer dan 1 maand niet gebruikt kan worden en als er dan ook geen vervangende pony beschikbaar is, zal de huur voor de pony (niet het lidmaatschap!) stilgelegd worden na de eerstvolgende maand totdat de pony weer beschikbaar is.
 12. Bij “ziekte”van een huurpony, kun je eventueel ingeroosterd worden om bepaalde werkzaamheden te doen om de pony zo snel mogelijk weer beter te krijgen.
 13. De huurpony mag 1 uur per week tijdens de les worden gebruik en 1 uur per week voor vrij rijden. Een uur vrijrijden is instappen (warming-up) en droogstappen. Het vrijrijden is op vastgestelde dagen. Indien men hiervan wil afwijken, dient dit in overleg met de verzorger van de manegepony’s te geschieden.
 14. De huurponyleden mogen niet met de huurpony het terrein verlaten in verband met de veiligheid en aansprakelijkheid. Tijdens georganiseerde buitenritten onder begeleiding van instructie is dit wel toegestaan. 
 15. Het zadel, hoofdstel, etc. moeten na gebruik netjes in de zadelkamer op de daarvoor bestemde steunen worden opgehangen. De zadelkamer moet worden afgesloten.
 1. De ruiter/amazone dient zelfstandig zijn haar (huur)pony te poetsen, op te zadelen, hoeven uit te krabben, etc. Eventueel afval (haren, mest etc.) dient de ruiter/amazone zelf op te ruimen. Dit geldt ook voor de wasplaats. Indien de ruiter/amazone dit nog niet zelfstandig kan, dienen de ouders/verzorgers hierbij hulp te bieden.
 2. De ruiter/amazone die een kist heeft in de kistenkamer dient deze netjes te houden. De ruiter/amazone draagt er zelf zorg voor om zijn/haar spullen op te ruimen in de desbetreffende kist. 
 3. De manegepony’s worden bereden zonder dat de ruiter sporen aan heeft. Alleen met toestemming van de verzorger kan hiervan worden afgeweken.

 

Artikel 9. Regels voor aspirant-leden van afdeling PC ToiToi

 1. Tijdens de les is er een ouder/verzorger aanwezig. Zijn er eventueel andere kinderen mee, zorg er dan voor dat deze zich rustig gedragen, pony’s kunnen schrikken met alle gevolgen van dien.
 2. Van de ouders/verzorgers wort verwacht dat zij, in voorkomende gevallen, meehelpen met het rijklaar maken van de pony (van stal halen, borstelen, hoeven uitkrabben, opzadelen, afzadelen, naar stal of weiland brengen). 

Tevens wordt van de ouders/verzorgers verwacht om het kind tijdens de les te begeleiden. Dit is geen “vanzelfsprekende” verantwoordelijkheid van de instructie of van de vereniging.

 1. Ruiters/amazones die gebruik maken van de manegepony’s dienen de zadelkamer netjes te houden. De ruiter/amazone dient de spullen van de ponyclub in de zadelkamer op te ruimen.

 

Artikel 10. Regels voor de instructie

Van de instructie wordt verwacht, dat ze de volgende punten naleven, dan wel controleren:

 1. De lessen beginnen en eindigen op tijd.
 2. Alle ruiters dienen altijd een veiligheidscap te dragen tijdens het rijden voorzien van een CE-markering en het EN-1384 teken dragen. 
 3. Leden die niet in de les van de afdeling PC ToiToi ingedeeld zijn, mogen ook niet meerijden, tenzij in overleg met het bestuur en/of de instructie anders is beslist.
 4. Manegepony’s mogen nooit meer dan 3 uur achter elkaar lopen en er moet rekening worden gehouden met het welzijn van het dier.
 5. Na de les zorgt de instructeur ervoor dat de leden van PC ToiToi:
 • de pony’s goed droogstappen
 • de bitten goed schoonmaken
 • zadels, hoofdstellen, halsters en halstertouwen in de zadelkamer worden opgeruimd
 • als het weer het vereist (in de winter) de pony’s voordat ze naar stal gaan, voorzien zijn van een winterdeken
 • de poetsplek en de zadelkamer netjes wordtachtergelaten.
 1. Als er wedstrijden worden verreden en de reguliere lessen van de PC ToiToi komen te vervallen of als de rijbak niet beschikbaar is, kan er een alternatieve les worden gegeven met uitleg over harnagement, zadels en hoofdstellen, een keer goed laten poetsen en theorieles.

 

Artikel 11. Wedstrijdruiters

 1. Het aanvragen en opzeggen van startkaarten gaat via het wedstrijdsecretariaat.
  De startkaart bestaat uit twee delen: het bewijs van lidmaatschap van de KNHS, alsmede het deel waarop de gegevens van ruiter en pony of paard staan vermeld, welke maar eenmaal wordt afgegeven. Beide kaarten dienen door de gebruiker te worden ondertekend, daar ze anders niet geldig zijn. De startkaart wordt door de KNHS jaarlijks automatisch verlengd. Indien men een startkaart niet wil verlengen dient men dit vóór 1 november van het lopende jaar schriftelijk aan het wedstrijdsecretariaat te melden.
 2. Het wedstrijdsecretariaat hangt begin oktober van ieder jaar een aankondiging op het informatiebord waarop men kan invullen of de startkaart opgezegd dient te worden. Anders blijven de kosten van de startkaart en het KNHS lidmaatschap voor het volgende jaar verschuldigd.
 3. Men kan zelf via www.knhs.nl dressuur- en/of springcoupons aanvragen of nabestellen. Ga naar combinatiestanden & startcoupons voor verdere informatie.
 4. Vraagprogramma’s, startlijsten en uitslagen zijn te vinden op www.startlijsten.nl
 5. Pony’s van 8 jaar en jonger die aan de wedstrijdsport meedoen, dienen jaarlijks te worden gemeten door een erkende ponymeter. De vereniging coördineert dit jaarlijks in de maand januari voor al haar leden.
 6. Twee maal per jaar wordt een dierenarts uitgenodigd om alle pony’s te komen enten. Alle leden kunnen hieraan deelnemen. De kosten hiervan zijn voor eigen rekening. De aankondiging zal geschieden via een inschrijfformulier op het informatiebord naast de schuifdeur. De geldigheidsduur van de inenting bedraagt 1 jaar.
 7. Wedstrijdpony’s en paarden dienen gechipt te zijn en over een paspoort beschikken.

 

Artikel 12. Werkplicht

 1. Ieder lid kan worden verplicht zich ten minste 3 dagdelen (ochtend, middag of avond van ongeveer 4 uren) per jaar ten algemene nutte van de vereniging in te zetten. Het uitkomen op wedstrijden namens de vereniging valt hier niet onder. Ook de weekend- voerdienst voor stalhouders voor het HCK valt hier niet onder.
 2. Indien een lid zich onttrekt aan deze werkplicht, zal een boete worden geheven ter grootte van maximaal € 75,– per jaar. Beide grootheden worden jaarlijks in de algemene ledenvergadering vastgesteld. 
 3. De boete wordt geheven naar rato van de inzet. Als voorbeeld: Heeft een lid 2 dagdelen werkzaamheden verricht, dan zal de boete maximaal € 25,– zijn.
 4. Het bestuur kan besluiten de boete niet te heffen.
 5. Voor startkaartleden geldt de werkplicht niet, die hebben ook geen recht op gebruik van de accommodatie. 
 6. Er wordt een registratiesysteem opgezet waarmee één en ander controleerbaar wordt. 
 7. Het kan een lid niet worden verplicht om op zondag of een erkende Christelijke feestdag werkzaamheden te verrichten. 
 8. Indien het lid geen gelegenheid heeft om de werklicht uit te voeren, dient hij of zij zelf te zorgen voor een vervanger, of de boete te accepteren. 
 9. Aspirant leden die minderjarig (jonger dan 16) zijn, kunnen niet worden verplicht tot werkzaamheden. De werkplicht moet dan worden uitgevoerd door een meerderjarige ouder/verzorger van dit lid. Sommige taken kunnen wel (op vrijwillige basis) door minderjarige leden worden uitgevoerd. Die tellen gewoon mee voor het uren quotum.
 10. Voor leden die de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt, geldt voor de bardiensten dat deze werkzaamheden door een wettelijke vertegenwoordiger moeten worden uitgevoerd.
 11. Ingeval van verhindering (nadat men is ingeroosterd voor een bepaalde taak op een vastgestelde datum en tijd) dient met zelf voor vervanging te zorgen en dit tijdig mee te delen aan de organisatie.
 12. Registratie van de gewerkte uren vindt plaats door het hoofd van de commissie die het evenement of de onderhoudsklus coördineert. Deze geeft het door aan het hoofd van de werkcommissie die de registratie doet. 

 

Artikel 13. Calamiteiten

Hieronder staan enkele voorbeelden van situaties die zich tijdens het paardrijden kunnen voordoen. Aangegeven is, wat er standaard in zo’n geval dient te gebeuren. Wat er specifiek dient te gebeuren hangt sterk af van de situatie. In ieder geval geldt altijd: geen paniek, blijf rustig!

 

Belangrijk! Volg altijd de instructies op van de instructie en/of bestuursleden van de vereniging!

 1. Ruiter valt van paard:
  1. alle ruiters houden halt (let op: niet op de hoefslag!);
  2. instructie gaat naar slachtoffer;
  3. omstanders vangen paard op;
  4. creëer een rustige sfeer;
  5. forceer bij twijfel een arts of waarschuw een ambulance.
  6. EHBO-er blijft bij het slachtoffer!
 2. Paard (met of zonder ruiter) gaat er van door:
  1. alle ruiters houden halt (let op: niet op de hoefslag!);
  2. indien zich een ruiter op het paard bevindt, dient deze in elk geval niet voorover te gaan zitten;
  3. omstanders praten in op het paard om het te kalmeren;
  4. omstanders vangen het paard op;
  5. creëer een rustige sfeer.
 3. Ruiter valt en blijft met voet in beugel hangen:
  1. omstanders en instructie dwingen het paard onmiddellijk tot stoppen door het in te sluiten;
  2. omstanders praten in op het paard om het te kalmeren;
  3. instructie gaat naar het slachtoffer;
  4. omstander waarschuwt ambulance;
  5. EHBO-er blijft bij slachtoffer!
  6. creëer een rustige sfeer.
 4. Binnen de vereniging geldt een ongevallenregistratieprocedure. Alle leden dienen ongevallen en/of bijna ongevallen zo spoedig mogelijk te melden bij het bestuur. Een bestuurslid zal dan samen met het betreffende lid het ongevallenregistratieformulier invullen, formulieren liggen achter de bar?? In de eerstvolgende bestuursvergadering zal het ongeval of bijna ongeval worden besproken aan de hand waarvan door het bestuur eventuele acties kunnen worden genomen.

 

Artikel 14. Gedragsregels

 1. Van alle leden wordt verwacht dat zij zich volgens de algemeen geldende gedrags- en fatsoensregels gedragen. Tevens dienen de regels voor het welzijn van de pony of paard als maatstaf gehanteerd te worden. 
 2. Binnen de vereniging gebeurt het uiten van meningen en standpunten 

in openheid, waarbij stemmingmakerij wordt nagelaten. Het verenigingsbelang staat steeds voorop.

 1. Leden mogen geen (financiële) verplichtingen namens het bestuur 

of de vereniging aangaan, daartoe is alleen het bestuur bevoegd.

 1. Voor bestuursleden en leden is het niet toegestaan om in het open-

baar standpunten in te nemen, te handelen of zich zodanig te gedragen dat het verenigingsbelang of dat van één of meer verenigingsleden wordt geschaad.

 1. Leden dienen zich altijd, vooral tijdens wedstrijden, hetzij ‘thuis’ of ‘uit’, zich naar de algemeen geldende normen te gedragen. Dat wil zeggen, verplicht opvolgen van aanwijzingen e.d. van bestuur- en juryleden of het wedstrijdsecretariaat.
 2. Bestuursleden en leden dienen van onregelmatigheden of zaken die strijdig zijn met het voorgaande bij het bestuur melding te maken. Dit ter bescherming van het verenigingsbelang.
 3. Voor tuchtrecht en sancties wordt verwezen naar de betreffende 

artikelen van de statuten en reglementen van de KNHS.

 

Artikel 15. Klachtenprocedure

 1. Indien er klachten zijn over het naleven van de veiligheidseisen en/of de regels van dit Huishoudelijk Reglement, dan wel de statuten van de vereniging, dient dit z.s.m. doorgegeven te worden aan het bestuur van Paardensportvereniging Kampen. Het bestuur kan dan een onveilige situatie snel oplossen. Indien de klacht niet of niet naar behoren wordt afgehandeld, kan de klacht binnen 2 weken schriftelijk ingediend worden bij het secretariaat. De klacht dient duidelijk omschreven te worden met een heldere onderbouwing van het standpunt. Anoniem ingediende klachten worden niet in behandeling genomen.
 2. Binnen 2 weken wordt er een schriftelijk antwoord ontvangen namens het bestuur.
 3. Indien men zich niet kan vinden in het antwoord en indien er klachten zijn over aangelegenheden rondom veiligheid en/of het veiligheidscertificaat in het algemeen, en kan hierover geen overeenstemming bereikte worden met de beheerder van de accommodatie, de Stichting Hippisch Centrum Kampen, dan kan uitsluitend schriftelijk en niet anoniem uw bevindingen indienen bij het Keurmerkinstituut, Postbus 45, 2700 AA Zoetermeer of het secretariaat van Stichting Veilige paardensport, Postbus 3040, 2850 CA Ermelo. Vanaf dat moment worden de klachten behandeld conform de reglementen en procedures van de Stichting Veilige Paardensport.
 4. Het Keurmerkinstituut zal binnen twee weken informeren over de wijze waarop de klacht wordt behandeld.
 5. Geef vragen, klachten en ideeën op het gebied van veiligheid en andere voor de club belangrijke zaken door aan de instructie, de beheerder of bestuursleden. Pas dan kunnen verbeteringen in gang gezet worden.